أخبار عاجلة
الرئيسية / לימוד ערבית חינם / מילון ערבי-עברי האות “أ” قاموس عربي-عبري

מילון ערבי-עברי האות “أ” قاموس عربي-عبري

מילון ערבי-עברי האות “أ”

מילון ערבי-עברי האות “أ”

מילון ערבי-עבריבמילון זה הובאו המילים המצויות בספר ג. המילים מופיעות לפי סדר הא“ב הערבי.
שמות העצם מופעים בדרך כלל רק בצורת היחיד ולחלקם גם צורת הרבים.
פעלים בבניין הראשון מופיעים רק בצורת היסוד בזמן עבר, ולידם מופיעה תנועת ע‘ הפועל בנטיית העתיד.
שמות פרטיים ומילים לועזיות לא נכללו במילון

♦♦♦♦♦♦♦♦ 1- حرف الألف ♦♦♦♦♦♦♦♦

َآخر אחֵר, נוסף
آلة כלי, מכשיר
آية، آيات פסוק, פסוקים
أَب، آباء אב, אבות
ْإبِتدائي יסודי, עממי
أَْبَرد הכי קר, קר יותר
أَْبطَل ביטל
ْإبن، أَْبَناء בן, בנים
أَبُو… אבי …, (אבא של …)
أَْبَيض לבן
إتِّجاه כיוון
إتَّ َص َل ِبـ התקשר אל-
إتِّفاق הסכם
إتََّف َق َعلى הסכים על-
أََثري ארכאולוגי
أَ َجاب َعن ענה על-
ْإج َتاز חצה, עבר את-
ْإجِتماع כינוס, פגישה
ْإجَتَمَع ِبـ נפגש עם-
أَ ْجرى ניהל, ערך את-
أَ ْجَمل הכי יפה, יפה יותר
أَ ْجَنبي זָר
أَ ْجَوف חלול
أَ َحب אהב את-
ْإحِتجاجا َعلى במחאה על-
ْإحِتفال חגיגה, מסיבה
ْإحَتَفل ِبـ חגג את-
أَ َحد אחד, מישהו
أَ ْحضَر הביא את-
أَ ْحَمر אדום
أَخ، ْإخ ْوان/إخوة אח, אחים (גם חברים)
أَ ْخَبار חדשות
أُ ْخت، أَ َخوات אחות, אחיות
ْإخ َتار בחר את-
ْإخِتبار מבדק
أَ َخَذ ُ- לקח את-
أُ ْخرى אחרת, נוספת
أَخير אחרון
أَ ًاخير לבסוף
أََدب، آداب ספרות, ספרויות
ُكلِّيّة أَلآداب – הפקולטה למדעי הרוח
أَْدلى ِبـ סיפר, מסר את-
ْإذ כיוון ש…, כאשר
َإذا אִ ם
أَ َذاع שידר את-
أََرَاد، يُريد רצה, רוצה/ירצה את-
أَ ْرَبع ארבע

أَ ْرض אדמה, ארץ
أَ ْرَكان ْال َجْيش מטות הצבא
أَساس יסוד
أُ ْسبُوع، أَسابيع שבוע, שבועות
ْإسِت ْخدام שימוש
ْإسَتطاع היה מסוגל, יכול לְ –
ْإسِتْعمال שימוש
ْإسَتْعَمل השתמש ב-
ْإسَتْغَرَق נמשך, ארך
ْإسَتْقَبل קיבל את פני…
ْإسَتْمَتَع נהנה מ-
ْإسَتَمَّر נמשך, המשיך
ْإسَتَمَع إلى האזין לְ –
ْإسَتْيَق َظ התעורר
أَ ْسرى ِبـ הסיע את… (בלילה)
أَ ْسَعد הכי מאושר, יותר מאושר
أَ ِس َف َ- َعلى הצטער על-
ْإسلام אסלאם
أَ ْسلََم התאסלם
ْإسم، أَ ْسَماء שֵ ם, שמות
أَ ْسَمر שחום, שחרחר
أَ ْسَود שחור
أَ َشار إلى הצביע על-
ْإشَتَرَك في השתתף ב-
ْإشَتَهَر התפרסם ב-
أَ ْشَهر הכי מפורסם
أَ ْصَب َح נעשה, נהיה לְ –
أَ ْصَدَر הוציא לאור
أَ ْصل מקור
أَ َضاف הוסיף את-
ْإضراب שביתה
ْإطلاق نار ירי, פתיחה באש
أَ ْطلَق ْاسم … َعلى קרא לְ – בשם …
أَ ْطَول ארוך/גבוה יותר
ْإعِت ًابار ِم ْن החל מ…
ْإعَتَقَد סָבַר
ْمْدَرسة إعداديّة َ( חטיבת-ביניים)

أَ ْعطى נתן את-, לְ –
ْإعلان، ْإعلانات הודעה, הודעות
ْإعلَْم أََّن … דע כי …
أَ ْعلَن َعن הודיע על-
ْإغِتيال התנקשות
أُ ْغِتيل נרצח
ْإغلاق סגירה
أَ ْغلَِبيّة רוב
أَ ْغلَق סגר את-
أُ ْغِنية، أَغان שיר, שירים
ْإفَتَتح פתח
أَ َقام ערך את-
إقامة שהייה, מגורים, הקמה
ْإقِتراح הצעה
ْإقَتَرَب ِمن התקרב לְ –
أَْقصى הכי רחוק, רחוק יותר
أَْقصر הכי קצר, קצר יותר
أَْقوى הכי חזק, חזק יותר
أَْكَبر הכי גדול, גדול יותר
ْإكَت َش َف גילה את-
أََك َل ُ- אכל
أَْكَم َل השלים את-
ّإلا אלא, מלבד
إلَى אֶל
أَلآن עכשיו

أَ ُلأَمم ْالُمتَّحِدة האומות המאוחדות
أَلتَّالِي הַבָּא
ْإلَتقى ِبـ נפגש עם-
أَلَّتي אשר (לנקבה)
أَْل َح ّج העלייה לרגל
أَْل َحْمُد لِلّه השבח לאל
أَلَّذي אשר (לזכר)

أَلَّ َذين אשר (לרבים)
ْإل ّزامي מחייב, חובה
أَْلِعْبِريّة השפה העברית
أَْلَعَرِبيَّة השפה הערבית
أَْلف، آلاف אֶ לֶ ף, אלפים
أَلَّ َف חיבר את-
أَْلقى ِخطابا נשא נאום
أَللّه אַללַה (אלוהים)
أَللَّواتي אשר (לרבות)
أَْم או (במשפט שאלה)
أُّم، أَُّمهات אֵ ם, אמהות
أَّما … َفـ … באשר ל… הרי ש…
أََم َام מול
– إلى َالأمام! – קדימה!
ْإمِتحان، ْإمِتحانات מבחן, מבחנים
ْإمَرأة، ِنساء אישה, נשים
أَْمس אתמול
– أََّول أَْم ِس – שלשום
أََمل، آمال תקווה, תקוות
أُِّمي אנאלפבית
أَمير، أَُمراء נסיך, נסיכים
أَمين מזכיר
َّإن אכן
أََّن، أَ ْن ש…
ْإن َشاء اللّه אם ירצה השם
أََنا אני
أَْنتَ אתה
أَْنتِ את
ْإنِتشار תפוצה
ْإنَت َظَر חיכה לְ –
ْإنَتَقل עבר (מקום)
أَْنتُْم אתם
أَْنتُ َّن אתן
ْإنَتهى הסתיים
أُْنثى נקבה
أَْنحاء … רַחֲבֵי …
ْإن َسان، ناس בן אדם/איש, אנשים
ْإن ِسانيّة אנושות
ْإنَفَتح נפתח
ْإنَفَرَد התבודד
أَْنَقَذ הציל את-
إنَّما אלא, אכן, רק
أَْنهى סיים את-
أَْهل משפחה, הורים
أَْه ًلا ِبُكْم! שלום לכם!
أَْه ًلا َوَسْه ًلا! ברוכים הבאים!
أَْو או
أََّول ראשון
– أََّول أَْمس – שלשום
أولى ראשונה
أَ ّي איזה
إيجار השכרה
أَْيضاً גם
أَْي َن איפה, היכן
أَُّيها מילת פנייה

♦♦♦♦♦♦♦♦ 2- حرف الباء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 3- حرف التاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 4- حرف الثاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 5- حرف الجيم ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 6- حرف الحاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 7- حرف الخاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 8- حرف الدال ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 9- حرف الذال ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 10- حرف الراء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 11- حرف الزاي ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 12- حرف السين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 13- حرف الشين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 14- حرف الصاد ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 15- حرف الضاد ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 16- حرف الطاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 17- حرف الظاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 18- حرف العين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 19- حرف الغين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 20- حرف الفاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 21- حرف القاف ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 22- حرف الكاف ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 23- حرف اللام ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 24- حرف الميم ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 25- حرف النون ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 26- حرف الهاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 27-حرف الواو ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 28- حرف الياء ♦♦♦♦♦♦♦♦

عن Tiger

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *